พันธกิจ/วิศัยทัศน์/เป้าหมาย


โรงเรียนมัธยมวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร


ภารกิจ

  • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  • จัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
  • สอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ


ปรัชญา

  • ปลูกต้นไม้ปลูกสิบปี ปลูกคนปลูกร้อยปี
  • A DECADE GROWING TREE
  • A CENTURY GROWING MAN


เป้าหมาย

  • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในสังคมได้
  • นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  • นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
  • นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกคน


โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์ 054-217930

วันนี้50
เมื่อวาน94
เดือนนี้974
ปีนี้29395
จำนวนผู้เข้าชม58516
// //