1.ค่าใบสมัครเรียน ชุดละ 100 บาท

หลักฐานการสมัครระดับชั้นอนุบาล (ให้นำฉบับจริงมาด้วยทุกฉบับ)

1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ระบุชื่อนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
7.อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หลักฐานการสมัครระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ให้นำฉบับจริงมาด้วยทุกฉบับ)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ระบุชื่อนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
7.อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หลักฐานการสมัครระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1(ให้นำฉบับจริงมาด้วยทุกฉบับ)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ระบุชื่อนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
8.อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

หลักฐานการสมัครระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 (ให้นำฉบับจริงมาด้วยทุกฉบับ)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ระบุชื่อนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ
8.อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

*กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร


 
 
 

อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ