ประกาศโรงเรียนมัธยมวิทยา


เรื่อง กำหนดนโยบายการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

          ด้วยโรงเรียนมัธยมวิทยา  ได้กำหนดแผนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น จึงขอกำหนดนโยบายการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  1. นักเรียนจากโรงเรียนอื่น  ที่ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชั้น

- รับใบสมัครนักเรียน ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- กำหนดการลงทะเบียน มอบตัวนักเรียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น
 รวมค่าอาหาร ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 (มอบตัวก่อน 28 ก.พ. 2561 ฟรีค่าใบสมัคร)
2. นักเรียนเดิมโรงเรียนมัธยมวิทยา  (เนอสเซอรี่, อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3)            ที่ศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น รวมค่าอาหาร    ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
3. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น รวมค่าอาหาร ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น รวมค่าอาหาร

เนอสเซอรี่

5,350

อนุบาล 1

5,750

อนุบาล 2-3

5,650

ประถมศึกษาปีที่ 1

5,600

ประถมศึกษาปีที่ 2-6

5,250

มัธยมศึกษาปีที่ 1

5,600

มัธยมศึกษาปีที่ 2-3

5,200

มัธยมศึกษาปีที่ 4

5,650

มัธยมศึกษาปีที่ 5-6

5,250

หมายเหตุ  - เงินบำรุงการศึกษา (แรกเข้า) 1,000 บาท เก็บเฉพาะนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 เท่านั้น
   - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้แจ้งให้ทั้งหมดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในเอกสารลงทะเบียนมอบตัว
4. กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่  27 เมษายน 2561
5. กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
6. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่  11 พฤษภาคม 2561
7. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
**กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
หมายเหตุ   หลังจากชำระค่าใช้จ่ายในการมอบตัวเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560